Informatie

Ons beleid

Wij hebben onze visie weergegeven in ons pedagogisch beleid. Hierin beschrijven wij onze werkwijze. We hebben de vier competenties uit de wet kinderopvang uitgewerkt: emotionele veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en overdracht van normen en waarden.

Als uw kind ziek is vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden. Als uw kind ziek wordt tijdens opvang uren wordt er samen gekeken of het kind opgehaald moet worden. Bij koorts (38,5 graden of hoger) of een besmettelijke ziekte moet uw kind altijd opgehaald worden. Er dient dan ook altijd een ouder/verzorger bereikbaar te zijn.

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien

Vanuit de wetgeving worden bepaalde eisen gesteld aan de veiligheid en gezondheid. In onze werkoverleggen worden deze eisen en onderwerpen ten aanzien van veiligheid en gezondheid besproken.

Kinderopvang De Kikkerpoel werkt volgens de Meldcode Kindermishandeling. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen of het nalaten van zorg en aandacht.

Als u ontevreden bent over de opvang of dienstverlening van kinderopvang De Kikkerpoel dan horen wij dit graag zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.


Ouders kunnen klachten schriftelijk bij ons indienen waarna wij de klacht zorgvuldig onderzoeken. Van de voortgang worden ouders op de hoogte gehouden waarbij deze, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na indiening wordt afgehandeld. Aan ouders wordt zowel mondeling als schriftelijk een met reden omkleed oordeel op de klacht vertrekt. In het oordeel wordt een termijn gesteld waar binnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen worden gerealiseerd.


Als wij er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie via www.degeschillencommissie.nl. Kinderopvang De Kikkerpoel is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze Geschillencommissie zal dan het probleem onafhankelijk beoordelen en bemiddelen bij het tot stand komen van een oplossing.


Wij hopen echter dat het niet zo ver zal komen en doen ons uiterste best hiervoor. We zijn zolang kinderopvang De Kikkerpoel bestaat klachten vrij en doen ons uiterste best om dit zo te houden. Onze oudercommissie heeft een klachtenregeling welke dezelfde werkwijze en Geschillencommissie kent. Wanneer we het jaarlijkse bericht ontvangen dat we klachtenvrij zijn, wordt dit gepubliceerd op de nieuwsbrief.

Wij werken met het activiteitprogramma Uk & Puk. Dit is een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) methode en is gericht op de vier ontwikkelingsgebieden: taal-spraakontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en beginnende rekenprikkels. De VVE-methode Uk & Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dicht bij de belevingswereld van kinderen staan. Puk speelt vaak een belangrijke rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat de kinderen herkennen. Via Puk worden kinderen betrokken bij een activiteit en uitgedaagd om mee te doen. Puk is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Uk & Puk sluit heel goed aan op de leermethode Schatkist/Onderbouwd, dat door de basisscholen in de gemeente Tubbergen wordt gebruikt, zodat onze peuters straks in een doorgaande lijn veilig en vertrouwd de overgang naar de basisschool kunnen maken. Alle medewerkers van de Kikkerpoel zijn VVE-geschoold. Wij zijn dus een gecertificeerde kinderopvang.

Onze pedagogisch medewerkers hebben een diploma gerelateerd aan de kinderopvang op minimaal niveau 3, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en staan ingeschreven in het personenregister. Alle pedagogisch medewerkers zijn opgeleid voor VVE en tot babyspecialist (of zijn hiermee bezig). Daarnaast heeft iedereen een geldig EHBO diploma en voldoen alle medewerkers aan het 3F taalniveau.

Elk jaar worden wij geïnspecteerd door de GGD. Tijdens deze inspectie wordt beoordeeld of wij voldoen aan de gestelde eisen vanuit de Wet Kinderopvang. Hierna wordt een inspectierapport gemaakt. De inspectierapporten worden gepubliceerd via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

De Kikkerpoel is te vinden via registratie nummer 706238734.

Opvangkosten

Wij werken met dagen van 10 uur, waarbij wij €9,10 per uur rekenen. De vier vakantieweken waarin we zijn gesloten (drie weken bouwvakvakantie, één week tussen kerst en oud en nieuw) worden bij ons niet in rekening gebracht. Wij berekenen de jaarprijs en delen deze door twaalf, zodat u elke maand hetzelfde bedrag betaald. 

Op www.toeslagen.nl kunt u zien wat u als tegemoetkoming krijgt in de kosten van de kinderopvang. Hierbij heeft u ons registratienummer (LRK = Landelijk Register Kinderopvang) nodig en het BSN nummer van uw kind.  Zorg dat u de toeslag binnen drie maanden na start van de opvang aanvraagt. 

Voeding en verzorging

Voeding
De Kikkerpoel verzorgt verantwoorde en afwisselende voeding, waarbij we het gebruik van suiker, kleur- en smaakstoffen zoveel mogelijk proberen te beperken. Wij zorgen voor brood, beleg, vers fruit, sap, melk, karnemelk en tussendoortjes. 

Voor baby’s werken wij met een voedingskaart, waarin alle gegevens staan die belangrijk zijn voor ons wat betreft voeding (hoeveelheid, tijden, etc.). Bij flesvoeding dient de poeder per voeding in voorraad bakjes worden aangeleverd en deze evenals de fles voorzien van de naam van uw kind. Tot 18 maanden geven wij uw kind meegebracht fruit en groente uit een potje. Daarna krijgen ze vers fruit op de Kikkerpoel en dient u uw kind zelf de warme maaltijd te geven. 

Heeft u kind een voedselallergie of speciaal dieet dan ontvang u van ons een lijst waarop u kunt aangeven wat uw kind wel of juist niet mag hebben. 

Verzorging
De Kikkerpoel draagt zorg voor verzorgingsmiddelen zoals billendoekjes, zalf en zonnebrandcrème. Ouders dienen zelf een tas mee te geven met daarin het aantal benodigde luiers per dag, reservekleding, knuffel/speen en evt. slaapzak. Wij zouden het fijn vinden als er een beschermkapje om de speen zit i.v.m. de hygiëne en er een naam op staat. 

Samenwerking met ouders

Oudercommissie

De Kikkerpoel heeft een oudercommissie die bestaat uit drie enthousiaste moeders waarvan de kinderen naar de Kikkerpoel gaan. Omdat de Kikkerpoel kleinschalig is, heeft de  oudercommissie ook direct inspraak en zien ze diverse zaken terug komen in de dagelijkse gang van zaken. Zo denken zij mee over ouderavonden, thema’s, open dagen, Sinterklaas, het tarief, het beleid, de veiligheid en gezondheid en openingstijden. Met deze oudercommissie hopen wij de zorg voor je kind nog een stukje persoonlijker en beter te maken.

Wil je meer weten of heb je een goede tip? Neem dan even contact op met een van onderstaande personen. De oudercommissie bestaat namelijk uit: Inge, Marleen en Ankie. Hieronder stelt een ieder zich even voor.

Mijn naam is Inge Scholten. Ik ben getrouwd met Rob en samen zijn we trotse ouders van Duuk, Jade, Lou en Melle.

We brengen onze kinderen altijd met veel vertrouwen naar De Kikkerpoel, mede door de gemoedelijke sfeer, kleinschaligheid en betrokken medewerkers. Onze kinderen voelen zich er dan ook erg thuis. Lou en Melle zijn twee dagen per week bij De Kikkerpoel. Duuk en Jade gaan naar de basisschool, maar zouden nog graag terug willen!

Ik werk als Praktijkcoördinator bij ZorgAccent. Verder mag ik graag hardlopen, vind ik het leuk om af te spreken met vriendinnen en doe ik graag leuke dingen met ons gezin.
Ik vind het mooi om op een andere manier betrokken te zijn bij De Kikkerpoel en hoop als lid van de OC een steentje bij te kunnen dragen aan de betreffende thema’s.

Weet ons te vinden wanneer jullie vragen hebben.

Mijn naam is Marleen Oude Nijhuis, met Björn samen zijn we de trotse ouders van Rens en Lynn.

Wij hebben gekozen voor de Kikkerpoel om de kleinschaligheid, de gezellige sfeer en de betrokken medewerkers.

Onze kids gaan hier dan ook met veel plezier naar toe!

In mijn dagelijks leven werk ik als fysiotherapeut bij Liberein in Enschede, op de revalidatie afdeling van een verpleeghuis. Een hele andere doelgroep dan de kids op de Kikkerpoel.

Vanuit de oudercommissie ben je op een andere manier betrokken bij de Kikkerpoel, waar het kan help ik graag!

Vragen of opmerkingen van jullie kant zijn altijd welkom, weet ons dan te vinden.

Ankie Horstman
Mijn naam is Ankie Horstman ik heb samen met Ruud twee zoontjes, Jeff en Mick. Wij hebben zelf voor de Kikkerpoel gekozen om de kleinschaligheid en de gemoedelijkheid. Onze kinderen voelen zich er dan ook thuis gaan er met veel plezier naartoe! Daarbij worden er veel verschillende activiteiten gedaan en gaan ze lekker veel naar buiten! Zelf ben ik werkzaam in het onderwijs (docent op Het Erasmus in Almelo) en het leek mij leuk om eens vanuit een andere rol met de ontwikkeling van kinderen bezig te zijn. Mocht jij hier nog ideeën over hebben of misschien een andere opmerking, laat dit dan gerust weten!

Ouderapp

Wij maken gebruik van de app KlasBord ouderapp. Met deze app communiceren wij veilig wat er per dag op de Kikkerpoel gebeurd. Dit doen we door middel van het plaatsen van berichten, foto’s en/of video’s. Ouders dienen hiervoor een toestemmingsformulier te tekenen.