Home » Informatie

Oudercommissie
De Kikkerpoel heeft een oudercommissie die bestaat uit drie enthousiaste mama’s waarvan de kinderen allemaal naar de Kikkerpoel gaan. Omdat de Kikkerpoel kleinschalig is, hebben wij als oudercommissie ook direct inspraak en zien we diverse zaken terug komen in de dagelijkse gang van zaken! Want je hebt inspraak om het reilen en zeilen van de crèche waar je kind heen gaat. Zo denken wij mee over ouderavonden, thema’s, open dagen, sinterklaas, maar ook over de dag invulling van de opvang van onze kinderen. Met deze oudercommissie hopen wij de zorg voor je kind nog een stukje persoonlijker en beter te maken.

Wil je meer weten of heb je een goede tip? Neem dan even contact op met een van onderstaande personen. De oudercommissie bestaat namelijk uit: Marloes, Manon en Ankie. Hieronder stelt een ieder zich even voor.

Marloes Kroeze
Mijn naam is Marloes Kroeze samen met mijn man Frank zijn wij de trotse ouders van Wess (04-11-2017 ) en Loek (17-06-2019) ze gaan beide 2 dagen met heel veel plezier naar de Kikkerpoel. Ik werk als Leidinggevende 3 dagen bij Ici Paris Xl Almelo. Het leuke aan de oudercommissie is dat je de dagelijkse gang van zaken bij de Kikkerpoel bespreekt, actuele onderwerpen bespreekbaar maakt en samen ideeën opdoet voor ouderavonden. Mochten jullie ergens vragen over hebben of ideeën willen aandragen kan dit dan ook altijd bij Ankie, Manon of mij.

Manon van de Riet
Mijn naam is Manon van de Riet en ik heb samen met Niek Leus twee gezellige deugnieten. Puck en Tijn gaan beide 1 dag naar de Kikkerpoel. Wat mij enorm aanspreekt bij de Kikkerpoel is de kleinschaligheid en de huiselijke sfeer. Hier voelen mijn twee kids zich helemaal thuis bij. Ook omdat zij de andere dagen worden opgevangen door opa’s en oma’s. Ik werk bij het waterschap Vechtstromen als senior adviseur subsidiemanagement. Dit houdt in het kort in dat ik zoek naar externe financieringsmogelijkheden voor de projecten die het waterschap wil gaan uitvoeren. Ik hoop met mijn enthousiasme en kennis een steentje bij te kunnen dragen aan de crèche waar mijn kinderen met veel plezier heen gaan.

Ankie Horstman
Mijn naam is Ankie Horstman ik heb samen met Ruud twee zoontjes, Jeff en Mick. Wij hebben zelf voor de Kikkerpoel gekozen om de kleinschaligheid en de gemoedelijkheid. Onze kinderen voelen zich er dan ook thuis gaan er met veel plezier naartoe! Daarbij worden er veel verschillende activiteiten gedaan en gaan ze lekker veel naar buiten! Zelf ben ik werkzaam in het onderwijs (docent op Het Erasmus in Almelo) en het leek mij leuk om eens vanuit een andere rol met de ontwikkeling van kinderen bezig te zijn. Mocht jij hier nog ideeën over hebben of misschien een andere opmerking, laat dit dan gerust weten!

 

Nieuwsflits: KWAAK – KWAAK
Een aantal keren per jaar krijgen de ouders een nieuwsflits, genaamd onze Kwaak-Kwaak! Deze nieuwsflits ontvangen de ouders digitaal. In de nieuwsbrief houden wij ouders op de hoogte van allerlei nieuwtjes op De Kikkerpoel. We vermelden onder andere de jarigen, nieuwe kinderen, een geboorte, nieuws medewerkers en nieuws over de oudercommissie. Ook de nieuwe wetsregels van de Kinderopvang worden vermeld.

 

Klachtenregeling
Als u ontevreden bent over de opvang of dienstverlening van kinderopvang De Kikkerpoel dan horen wij dit graag zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.
Ouders kunnen klachten schriftelijk bij ons indienen waarna wij de klacht zorgvuldig onderzoeken. Van de voortgang worden ouders op de hoogte gehouden waarbij deze, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na indiening wordt afgehandeld. Aan ouders wordt zowel mondeling als schriftelijk een met reden omkleed oordeel op de klacht vertrekt. In het oordeel wordt een termijn gesteld waar binnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen worden gerealiseerd.
Als wij er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Kinderopvang De Kikkerpoel is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze Geschillencommissie zal dan het probleem onafhankelijk beoordelen en bemiddelen bij het tot stand komen van een oplossing.
Wij hopen echter dat het niet zo ver zal komen en doen ons uiterste best hiervoor. We zijn zolang kinderopvang De Kikkerpoel bestaat klachten vrij en doen ons uiterste beste dat dit zo zal blijven. Onze oudercommissie heeft een klachtenregeling welke dezelfde werkwijze en Geschillencommissie kent.

De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP  DEN HAAG
Bezoekadres: Bordewijklaan 46 te DEN HAAG
Tel.: 070-310 53 10 Fax: 070-365 88 14

Echter, voordat een klacht wordt ingediend bij de Geschillencommissie kunnen ouders/oudercommissie terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. U kunt hier onafhankelijk advies of informatie inwinnen. Kijk voor meer informatie op:
www.klachtenloketkinderopvang.nl
info@klachtenloket-kinderopvang.nl
0900-1877 (€ 0,20 per gesprek) maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur

Mishandeling of vermoedens hiervan
Kinderdagverblijf De Kikkerpoel werkt volgens de Meldcode Kindermishandeling. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen of het nalaten van zorg en aandacht. is hier in te zien.

Pedagogisch beleid
Wij hebben onze visie weergegeven in ons pedagogisch beleid. Hierin beschrijven wij onze werkwijze. We hebben de vier competenties uit de wet kinderopvang uitgewerkt: emotionele veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en overdracht van normen en waarden.

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien: