Home » Informatie

Oudercommissie
De commissie bestaat uit drie leden, ouders waarvan hun kind(eren) op De Kikkerpoel zit. In de oudercommissie kunt u als ouder meepraten en meedenken over uiteenlopende zaken binnen kinderdagverblijf De Kikkerpoel. De oudercommissie komt drie keer per jaar bijeen om te vergaderen. In de hal staat een map van de oudercommissie. In deze map zitten alle gegevens van de oudercommissie waaronder de notulen van de vergaderingen. Alle ouders mogen deze map ten alle tijd inzien.

Nieuwsflits: KWAAK – KWAAK
Een aantal keren per jaar krijgen de ouders een nieuwsflits, genaamd onze Kwaak-Kwaak! Deze nieuwsflits ontvangen de ouders digitaal. In de nieuwsbrief houden wij ouders op de hoogte van allerlei nieuwtjes op De Kikkerpoel. We vermelden onder andere de jarigen, nieuwe kinderen, een geboorte, nieuwe medewerkers en nieuws over de oudercommissie. Ook de nieuwe wetsregels van de Kinderopvang worden vermeld.

Klachtenregeling
Als u ontevreden bent over de opvang of dienstverlening van kinderopvang De Kikkerpoel dan horen wij dit graag zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.
Ouders kunnen klachten schriftelijk bij ons indienen waarna wij de klacht zorgvuldig onderzoeken. Van de voortgang worden ouders op de hoogte gehouden waarbij deze, rekening houdend met de aard ervan, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na indiening wordt afgehandeld. Aan ouders wordt zowel mondeling als schriftelijk een met reden omkleed oordeel op de klacht vertrekt. In het oordeel wordt een termijn gesteld waar binnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen worden gerealiseerd.
Als wij er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Kinderopvang De Kikkerpoel is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze Geschillencommissie zal dan het probleem onafhankelijk beoordelen en bemiddelen bij het tot stand komen van een oplossing.
Wij hopen echter dat het niet zo ver zal komen en doen ons uiterste best hiervoor. We zijn zolang kinderopvang De Kikkerpoel bestaat klachten vrij en doen ons uiterste beste dat dit zo zal blijven. Onze oudercommissie heeft een klachtenregeling welke dezelfde werkwijze en Geschillencommissie kent.

De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP  DEN HAAG
Bezoekadres: Bordewijklaan 46 te DEN HAAG
Tel.: 070-310 53 10 Fax: 070-365 88 14

Echter, voordat een klacht wordt ingediend bij de Geschillencommissie kunnen ouders/oudercommissie terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. U kunt hier onafhankelijk advies of informatie inwinnen. Kijk voor meer informatie op:
www.klachtenloketkinderopvang.nl
info@klachtenloket-kinderopvang.nl
0900-1877 (€ 0,20 per gesprek) maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur

Mishandeling of vermoedens hiervan
Kinderdagverblijf De Kikkerpoel werkt volgens de Meldcode Kindermishandeling. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen of het nalaten van zorg en aandacht. is hier in te zien.

Pedagogisch beleid
Wij hebben onze visie weergegeven in ons pedagogisch beleid. Hierin beschrijven wij onze werkwijze. We hebben de vier competenties uit de wet kinderopvang uitgewerkt: emotionele veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en overdracht van normen en waarden.

Ons pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien: