Home » Informatie

Oudercommissie
De commissie bestaat uit drie leden, ouders waarvan hun kind(eren) op De Kikkerpoel zit. In de oudercommissie kunt u als ouder meepraten en meedenken over uiteenlopende zaken binnen kinderdagverblijf De Kikkerpoel. De oudercommissie komt drie keer per jaar bijeen om te vergaderen. In de hal staat een map van de oudercommissie. In deze map zitten alle gegevens van de oudercommissie waaronder de notulen van de vergaderingen. Alle ouders mogen deze map ten alle tijd inzien.

Nieuwsflits: KWAAK – KWAAK
Een aantal keren per jaar krijgen de ouders een nieuwsflits, genaamd onze Kwaak-Kwaak! Deze nieuwsflits ontvangen de ouders digitaal. In de nieuwsbrief houden wij ouders op de hoogte van allerlei nieuwtjes op De Kikkerpoel. We vermelden onder andere de jarigen, nieuwe kinderen, een geboorte, nieuwe medewerkers en nieuws over de oudercommissie. Ook de nieuwe wetsregels van de Kinderopvang worden vermeld.

Klachtenregeling
De klachten en geschillenregeling Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor ouders en oudercommissie wordt vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd door De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Voor informatie, advies en bemiddeling kunt u contact opnemen met het Klachtenloket-kinderopvang, bereikbaar onder: www.klachtenloket-kinderopvang.nl; of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Telefoon: 0900 1877

Mishandeling of vermoedens hiervan
Kinderdagverblijf De Kikkerpoel werkt volgens de Meldcode Kindermishandeling. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen of het nalaten van zorg en aandacht.

Pedagogisch beleid
Wij hebben onze visie weergegeven in ons pedagogisch beleid. Hierin beschrijven wij onze werkwijze. We hebben de vier competenties uit de wet kinderopvang uitgewerkt: emotionele veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en overdracht van normen en waarden. Het pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage in de hal.